"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

"" ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

เป็นเรื่องใหญ่ที่ชวนให้สับสน-มึนงง กันพอสมควร กรณีสัญญาสัมปทาน หรือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "คลื่น 1800 MHz" (เมกะเฮิร์ตซ์) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 นี้

ส่งผลให้การทำสัญญาระหว่างฝ่ายเจ้าของสัมปทาน ได้แก่ "บมจ.กสท โทรคมนาคม" กับฝ่ายผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 2 รายเป็นอันยุติโดยปริยาย ประกอบด้วย บริษัท ทรูมูฟ จำกัด กับบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ในเครือ เอไอเอส ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่หามาตรการ "รองรับ" อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็คือ

สภาวะ "ซิมดับ"

มือถือของลูกค้า กสท ทรูมูฟ ดิจิตอลโฟน กว่าสิบล้านเลขหมาย...... ที่ใช้ระบบ 1800 MHz จะเป็นอันโทร.เข้า-ออก รับสายไม่ได้!

ที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้คุมกฎ ได้ประชุมและเปิดแถลงข่าวถึงแนวทางรับมือ โดยเบื้องต้นระบุว่า

กสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 หรือ "ประกาศซิมดับ" เอาไว้แล้ว

ล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว กสทช.เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสัมปทานของคลื่น 1800 MHz มาหารือ ทั้งบมจ.กสท โทรคมนาคม ในฐานะเจ้าของสัมปทาน, ค่ายทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน เพื่อมาชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556

ในส่วนของ "ทรูมูฟ" แจ้งในวันดังกล่าวว่า ได้ส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ไปถึงลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องการหมดสัมปทานแล้ว โดยเนื้อหาข้อความนั้นจะเป็นกลางมากที่สุด เช่น สิ้นสุดสัมปทานแล้วลูกค้าจะทำอย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ เริ่มส่งเอสเอ็มเอสไปตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ส่งได้วันละ 1 ล้านเลขหมาย จากจำนวนลูกค้าที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมด 17 ล้านเลขหมาย

ส่วน "ดีพีซี" ส่งไปหาลูกค้าทั้งหมดแล้วเช่นกัน

"กสทช.กำกับให้ทั้ง 2 ค่าย ต้องส่งแผนเยียวยาลูกค้าภายใน 15 วันหลังจากประกาศนี้มีผลบังคับใช้ โดยในแผนต้องประกอบด้วย ข้อมูลการให้บริการ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการ สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา" นายฐากรกล่าว

สําหรับรายละเอียดการหารือร่วมกันระหว่าง กสทช. กสท ทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน เลขาธิการ กสทช. เผยว่า

เน้นให้โอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 เจ้าให้บริการต่อเนื่องเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคภายในระยะเวลา 1 ปี และให้ 3 บริษัทร่วมกันจัดทำแผน ความคุ้มครองผู้ใช้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ภายใน 15 วันหลังจากประกาศมีผลบังคับใช้

"แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ" ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

1. ข้อมูลการให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ จำนวนคงค้าง ในระบบ

2. แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

3. แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ทั่วถึง

4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ รวมทั้งภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน

นอกจากนั้น กสทช.ยังให้ทั้ง 3 บริษัท เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ของตนทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิที่ผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้ใช้บริการได้ต่อเนื่อง และสิทธิในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนจนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองไม่เกินหนึ่งปีตามประกาศดังกล่าว

รวมถึงแจ้งช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการส่งเอสเอ็มเอสสัปดาห์ละสองครั้ง โดยการโทร.สอบถามข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะได้รับยกเว้นค่าใช้บริการจากการโทรศัพท์

ประเด็นสำคัญ ประชาชนผู้ใช้มือถือ 1800 MHz ต้องใช้บริการได้ต่อเนื่อง สามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติ และภายในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบสิทธิว่าสามารถ "เปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้" ตามที่ต้อง การโดยตลอด

"ทั้ง 3 บริษัทจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ได้ ไม่มีสิทธิในการรับลูกค้าใหม่ และ จะต้องให้บริการผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการบริการเช่นเดิม โดยต้องดูแลคุณภาพสัญญาณบริการให้ได้คุณภาพดังเช่นการ ให้บริการปกติ ในขณะที่ต้องเร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามแผนงาน และรับภาระ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการโอนย้ายเลขหมาย รวมทั้งต้องรายงานจำนวนผู้ใช้บริการคงเหลือ ให้ กทค. ทราบภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน" ฐากรกล่าว

ส่วนเงินรายได้ที่จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ตามร่างประกาศฉบับนี้ในช่วงเวลาเยียวยา

รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะนำส่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่

ค่าต้นทุนโครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย และต้นทุนรายจ่ายในการบริหารจัดการ

ส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน

โดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างมาตรการเยียวยา

"หลังประกาศคุ้มครองผู้ใช้มือถือ1800MHz มีผลบังคับใช้ ทรูมูฟและดีพีซี ต้อง ส่งแผนคุ้มครองลูกค้าหลังสิ้นสุดสัมปทานภายใน 15 วัน และไม่สามารถหยุดให้บริการลูกค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามทำการตลาดในระบบเดิม รวมทั้งต้องเร่งแจ้งลูกค้าให้รับทราบว่าสัมปทานจะสิ้นสุดเดือนก.ย. 2556 โดย จะเรียกผู้ให้บริการทั้ง 3 รายมาประชุมร่วม เพื่อกำชับให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภค อย่างเร่งด่วน ทั้งยังจัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทในการประชาสัมพันธ์ก่อนซิมดับ และขอความร่วมมือไปยังฟรีทีวีทุกช่อง สมาคมธนาคารไทย ให้ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ที่ ตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ" บิ๊ก กสทช. ระบุ

มาฟังคำชี้แจง-ความพร้อมของยักษ์ "ทรู" กันบ้าง

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะ ผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า

ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ทรูต้องรับผิดชอบ 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1.การให้บริการลูกค้า

2.การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันสิ้นสุดการให้บริการ

และ 3.การให้บริการโอนย้ายไปใช้บริการที่อื่นอย่างเหมาะสม

โดยทรูมีฐานลูกค้าผู้ใช้บนคลื่น 1800 MHz ในขณะนี้จำนวน 17 ล้านราย

ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ทยอยส่งเอสเอ็มเอสแจ้งลูกค้าที่ใช้บริการบนคลื่น 1800 ไปแล้ว ตามที่ กสทช.ได้ให้บริษัทผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ

ส่วนแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 1 ปี ในช่วงมาตรการเยียวยาตามประกาศ กสทช. เรื่อง "มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556" นั้น ในขณะนี้ยังบอกไม่ได้

ต้องรอให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างๆได้และต้องนำเสนอคณะกรรมการ กทค. ภายใน 15 วันหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้ก่อนด้วย

ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

ทันทีที่สัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่ให้บริการลูกค้าในระบบ 2 จี สิ้นสุดในเดือนก.ย.นี้ ทางบริษัทพร้อมให้บริการลูกค้าต่อเนื่อง และยืนยันว่าลูกค้าจะไม่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานแน่นอน

แต่ทางทรูต้องการให้ระยะเวลาการเยียวยานานมากกว่า 1 ปี เพราะบริษัทไม่มีสิทธิ์ไปดึงลูกค้าที่ค้างอยู่ในทรูมูฟออกมา อย่างไรบริษัทก็ยังต้องให้บริการต่อไป

รวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยว ข้องมาแจ้งให้ลูกค้ามือถือ 1800 MHz รับทราบและเตรียมตัวโดยทั่วกัน..!

ที่มา : นสพ.ข่าวสด

Advertisement Replay Ad
พรีวิว Samsung W2018 มือถือฝาพับระดับเรือธงรุ่นถัดไป มาพร้อมสเปกสุดแรง ด้วย RAM 6 GB

พรีวิว Samsung W2018 มือถือฝาพับระดับเรือธงรุ่นถัดไป มาพร้อมสเปกสุดแรง ด้วย RAM 6 GB

Microsoft แจ้งหยุดพัฒนา App Reader, Office Viewer อย่างเป็นทางการ (มี App ทดแทน)

Microsoft แจ้งหยุดพัฒนา App Reader, Office Viewer อย่างเป็นทางการ (มี App ทดแทน)

Huawei P11 Plus หลุดภาพเครื่องต้นแบบ พบพลิกโฉมใหม่ด้วยดีไซน์จอเต็มพื้นที่คล้าย Mate 10 บนบอดี้โลหะ

Huawei P11 Plus หลุดภาพเครื่องต้นแบบ พบพลิกโฉมใหม่ด้วยดีไซน์จอเต็มพื้นที่คล้าย Mate 10 บนบอดี้โลหะ

ภาพคอนเซปท์ iPhone SE 2 ไอโฟนจอเล็กรุ่นสานต่อ พลิกโฉมดีไซน์ใหม่

ภาพคอนเซปท์ iPhone SE 2 ไอโฟนจอเล็กรุ่นสานต่อ พลิกโฉมดีไซน์ใหม่

Apple ซื้อกิจการ Vrvana บริษัทแว่นตา AR ด้วยมูลค่า 30 ล้านเหรียญ

Apple ซื้อกิจการ Vrvana บริษัทแว่นตา AR ด้วยมูลค่า 30 ล้านเหรียญ

หลุดภาพ Huawei Nova 3 พร้อมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ

หลุดภาพ Huawei Nova 3 พร้อมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ

ปฏิวัติวงการ! เพิ่มความอร่อยด้วย “อาหาร VR”

ปฏิวัติวงการ! เพิ่มความอร่อยด้วย “อาหาร VR”

ส่องโปรโมชั่น Samsung Galaxy Note 8 จากผู้ให้บริการ ลดแรงเริ่มต้นไม่ถึง 25,000 บาท

ส่องโปรโมชั่น Samsung Galaxy Note 8 จากผู้ให้บริการ ลดแรงเริ่มต้นไม่ถึง 25,000 บาท

Apple จะจัดส่งลำโพงอัจฉริยะ HomePod จำนวน 4 ล้านเครื่อง ในปี 2018

Apple จะจัดส่งลำโพงอัจฉริยะ HomePod จำนวน 4 ล้านเครื่อง ในปี 2018

อรูบ้า ได้รับการจัดอันดับผู้นำ ในรายงานด้านความสามาถรถด้านเครือข่ายที่จำเป็นขององค์กร

อรูบ้า ได้รับการจัดอันดับผู้นำ ในรายงานด้านความสามาถรถด้านเครือข่ายที่จำเป็นขององค์กร

Apple ขยับระยะเวลารอ iPhone X ในสหรัฐอเมริกา เหลือแค่ 1 – 2 สัปดาห์

Apple ขยับระยะเวลารอ iPhone X ในสหรัฐอเมริกา เหลือแค่ 1 – 2 สัปดาห์

Samsung Galaxy S9 อาจจะเผยโฉมบางส่วนในงาน CES 2018

Samsung Galaxy S9 อาจจะเผยโฉมบางส่วนในงาน CES 2018

มาแล้วภาพ Render เต็ม ๆ ของ Samsung Galaxy A (2018) แบบใส่เคส

มาแล้วภาพ Render เต็ม ๆ ของ Samsung Galaxy A (2018) แบบใส่เคส

Powerbuy เปิดตัว Omni channel เชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์

Powerbuy เปิดตัว Omni channel เชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์

พบอุปกรณ์ที่ใช้ CPU ARM รัน Windows 10 ตัวปกติจาก ASUS ในฐานข้อมูล GeekBench

พบอุปกรณ์ที่ใช้ CPU ARM รัน Windows 10 ตัวปกติจาก ASUS ในฐานข้อมูล GeekBench

นักวิเคราะห์เผย iPhone ในปี 2018 จะรองรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือความเร็ว 1Gbps และใส่ซิมคู่

นักวิเคราะห์เผย iPhone ในปี 2018 จะรองรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือความเร็ว 1Gbps และใส่ซิมคู่

Leica CL กล้อง Mirrorless ที่มีหน้าตาสวยงามย้อนยุค เปิดตัวแล้ว

Leica CL กล้อง Mirrorless ที่มีหน้าตาสวยงามย้อนยุค เปิดตัวแล้ว

หลุดภาพเคสของ Samsung Galaxy S9 ครั้งแรกของมือถือเรือธงรุ่นใหม่

หลุดภาพเคสของ Samsung Galaxy S9 ครั้งแรกของมือถือเรือธงรุ่นใหม่

สงครามที่ยาวนาน การเสียดสีผ่านโฆษณาระหว่าง Samsung กับ iPhone

สงครามที่ยาวนาน การเสียดสีผ่านโฆษณาระหว่าง Samsung กับ iPhone

อัปเดตราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus อดีตเรือธงที่ยังเร็วแรงทุกการใช้งาน

อัปเดตราคา iPhone 6s และ iPhone 6s Plus อดีตเรือธงที่ยังเร็วแรงทุกการใช้งาน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์