"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

"กสทช." ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

"" ลุยจี้เยียวยา "คลื่น 1800" นับถอยหลังวัน "ซิมดับ"

เป็นเรื่องใหญ่ที่ชวนให้สับสน-มึนงง กันพอสมควร กรณีสัญญาสัมปทาน หรือการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "คลื่น 1800 MHz" (เมกะเฮิร์ตซ์) จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2556 นี้

ส่งผลให้การทำสัญญาระหว่างฝ่ายเจ้าของสัมปทาน ได้แก่ "บมจ.กสท โทรคมนาคม" กับฝ่ายผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต 2 รายเป็นอันยุติโดยปริยาย ประกอบด้วย บริษัท ทรูมูฟ จำกัด กับบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ในเครือ เอไอเอส ผลที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่หามาตรการ "รองรับ" อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็คือ

สภาวะ "ซิมดับ"

มือถือของลูกค้า กสท ทรูมูฟ ดิจิตอลโฟน กว่าสิบล้านเลขหมาย...... ที่ใช้ระบบ 1800 MHz จะเป็นอันโทร.เข้า-ออก รับสายไม่ได้!

ที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะผู้คุมกฎ ได้ประชุมและเปิดแถลงข่าวถึงแนวทางรับมือ โดยเบื้องต้นระบุว่า

กสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 หรือ "ประกาศซิมดับ" เอาไว้แล้ว

ล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว กสทช.เรียกผู้เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดสัมปทานของคลื่น 1800 MHz มาหารือ ทั้งบมจ.กสท โทรคมนาคม ในฐานะเจ้าของสัมปทาน, ค่ายทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน เพื่อมาชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556

ในส่วนของ "ทรูมูฟ" แจ้งในวันดังกล่าวว่า ได้ส่งข้อความสั้น (เอสเอ็มเอส) ไปถึงลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องการหมดสัมปทานแล้ว โดยเนื้อหาข้อความนั้นจะเป็นกลางมากที่สุด เช่น สิ้นสุดสัมปทานแล้วลูกค้าจะทำอย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ เริ่มส่งเอสเอ็มเอสไปตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ส่งได้วันละ 1 ล้านเลขหมาย จากจำนวนลูกค้าที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหมด 17 ล้านเลขหมาย

ส่วน "ดีพีซี" ส่งไปหาลูกค้าทั้งหมดแล้วเช่นกัน

"กสทช.กำกับให้ทั้ง 2 ค่าย ต้องส่งแผนเยียวยาลูกค้าภายใน 15 วันหลังจากประกาศนี้มีผลบังคับใช้ โดยในแผนต้องประกอบด้วย ข้อมูลการให้บริการ แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการ สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการลดลงตลอดเวลา" นายฐากรกล่าว

สําหรับรายละเอียดการหารือร่วมกันระหว่าง กสทช. กสท ทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน เลขาธิการ กสทช. เผยว่า

เน้นให้โอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 เจ้าให้บริการต่อเนื่องเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคภายในระยะเวลา 1 ปี และให้ 3 บริษัทร่วมกันจัดทำแผน ความคุ้มครองผู้ใช้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ภายใน 15 วันหลังจากประกาศมีผลบังคับใช้

"แผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการ" ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

1. ข้อมูลการให้บริการ เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการ จำนวนคงค้าง ในระบบ

2. แผนงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

3. แผนงานส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ทั่วถึง

4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ รวมทั้งภาระที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐาน

นอกจากนั้น กสทช.ยังให้ทั้ง 3 บริษัท เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1800 MHz ของตนทราบถึงการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 กันยายน 2556 และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสิทธิที่ผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้ใช้บริการได้ต่อเนื่อง และสิทธิในการใช้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนจนสิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองไม่เกินหนึ่งปีตามประกาศดังกล่าว

รวมถึงแจ้งช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการส่งเอสเอ็มเอสสัปดาห์ละสองครั้ง โดยการโทร.สอบถามข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะได้รับยกเว้นค่าใช้บริการจากการโทรศัพท์

ประเด็นสำคัญ ประชาชนผู้ใช้มือถือ 1800 MHz ต้องใช้บริการได้ต่อเนื่อง สามารถติดต่อสื่อสารได้ตามปกติ และภายในระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบสิทธิว่าสามารถ "เปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้" ตามที่ต้อง การโดยตลอด

"ทั้ง 3 บริษัทจะพักหรือหยุดการให้บริการไม่ได้ ไม่มีสิทธิในการรับลูกค้าใหม่ และ จะต้องให้บริการผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการบริการเช่นเดิม โดยต้องดูแลคุณภาพสัญญาณบริการให้ได้คุณภาพดังเช่นการ ให้บริการปกติ ในขณะที่ต้องเร่งรัดการโอนย้ายผู้ใช้บริการตามแผนงาน และรับภาระ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการโอนย้ายเลขหมาย รวมทั้งต้องรายงานจำนวนผู้ใช้บริการคงเหลือ ให้ กทค. ทราบภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน" ฐากรกล่าว

ส่วนเงินรายได้ที่จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ตามร่างประกาศฉบับนี้ในช่วงเวลาเยียวยา

รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะนำส่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่

ค่าต้นทุนโครงข่าย ค่าธรรมเนียมเลขหมาย และต้นทุนรายจ่ายในการบริหารจัดการ

ส่งเข้ากระทรวงการคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน

โดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างมาตรการเยียวยา

"หลังประกาศคุ้มครองผู้ใช้มือถือ1800MHz มีผลบังคับใช้ ทรูมูฟและดีพีซี ต้อง ส่งแผนคุ้มครองลูกค้าหลังสิ้นสุดสัมปทานภายใน 15 วัน และไม่สามารถหยุดให้บริการลูกค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามทำการตลาดในระบบเดิม รวมทั้งต้องเร่งแจ้งลูกค้าให้รับทราบว่าสัมปทานจะสิ้นสุดเดือนก.ย. 2556 โดย จะเรียกผู้ให้บริการทั้ง 3 รายมาประชุมร่วม เพื่อกำชับให้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริโภค อย่างเร่งด่วน ทั้งยังจัดสรรงบประมาณจำนวน 10 ล้านบาทในการประชาสัมพันธ์ก่อนซิมดับ และขอความร่วมมือไปยังฟรีทีวีทุกช่อง สมาคมธนาคารไทย ให้ขึ้นข้อความประชาสัมพันธ์ที่ ตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ" บิ๊ก กสทช. ระบุ

มาฟังคำชี้แจง-ความพร้อมของยักษ์ "ทรู" กันบ้าง

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะ ผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอ เรชั่น จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า

ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 15 ก.ย. 2556 ทรูต้องรับผิดชอบ 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1.การให้บริการลูกค้า

2.การแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงวันสิ้นสุดการให้บริการ

และ 3.การให้บริการโอนย้ายไปใช้บริการที่อื่นอย่างเหมาะสม

โดยทรูมีฐานลูกค้าผู้ใช้บนคลื่น 1800 MHz ในขณะนี้จำนวน 17 ล้านราย

ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ทยอยส่งเอสเอ็มเอสแจ้งลูกค้าที่ใช้บริการบนคลื่น 1800 ไปแล้ว ตามที่ กสทช.ได้ให้บริษัทผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ

ส่วนแผนความคุ้มครองผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 1 ปี ในช่วงมาตรการเยียวยาตามประกาศ กสทช. เรื่อง "มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556" นั้น ในขณะนี้ยังบอกไม่ได้

ต้องรอให้ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างๆได้และต้องนำเสนอคณะกรรมการ กทค. ภายใน 15 วันหลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้ก่อนด้วย

ก่อนหน้านี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

ทันทีที่สัญญาสัมปทานของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่ให้บริการลูกค้าในระบบ 2 จี สิ้นสุดในเดือนก.ย.นี้ ทางบริษัทพร้อมให้บริการลูกค้าต่อเนื่อง และยืนยันว่าลูกค้าจะไม่มีปัญหาติดขัดในการใช้งานแน่นอน

แต่ทางทรูต้องการให้ระยะเวลาการเยียวยานานมากกว่า 1 ปี เพราะบริษัทไม่มีสิทธิ์ไปดึงลูกค้าที่ค้างอยู่ในทรูมูฟออกมา อย่างไรบริษัทก็ยังต้องให้บริการต่อไป

รวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยว ข้องมาแจ้งให้ลูกค้ามือถือ 1800 MHz รับทราบและเตรียมตัวโดยทั่วกัน..!

ที่มา : นสพ.ข่าวสด

Advertisement Replay Ad
ไม่ต้องรีบ! ผลสำรวจชี้ iOS 11 สูบแบตกว่าเดิมถึง 60%

ไม่ต้องรีบ! ผลสำรวจชี้ iOS 11 สูบแบตกว่าเดิมถึง 60%

เจาะเทรนด์ตลาดซอฟต์แวร์พบมุ่งสู่ “Custom Software – Citizen Developer”

เจาะเทรนด์ตลาดซอฟต์แวร์พบมุ่งสู่ “Custom Software – Citizen Developer”

Xiaomi ลุกเป็นไฟ ผู้บริหารแนะให้นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นไปถ่าย หนังโป๊ แทน

Xiaomi ลุกเป็นไฟ ผู้บริหารแนะให้นักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่นไปถ่าย หนังโป๊ แทน

ลาก่อน HP Elite X3 คุณไม่ได้ไปต่อใน Windows Phone เพราะจะหยุด Support พฤศจิกายน นี้

ลาก่อน HP Elite X3 คุณไม่ได้ไปต่อใน Windows Phone เพราะจะหยุด Support พฤศจิกายน นี้

อัปเดท!! ราคา iPhone 8 และ iPhone 8 Plus เครื่องหิ้ว ในไทยล่าสุด [26-09-2017]

อัปเดท!! ราคา iPhone 8 และ iPhone 8 Plus เครื่องหิ้ว ในไทยล่าสุด [26-09-2017]

สื่อนอกลือ HTC อาจเปิดตัว U11 Plus หน้าจอ 6 นิ้วดีไซน์ไร้ขอบช่วง พย นี้

สื่อนอกลือ HTC อาจเปิดตัว U11 Plus หน้าจอ 6 นิ้วดีไซน์ไร้ขอบช่วง พย นี้

เปลี่ยนกระจกหลัง iPhone 8 แพงกว่าเปลี่ยนจอ

เปลี่ยนกระจกหลัง iPhone 8 แพงกว่าเปลี่ยนจอ

สำรวจโปรโมชั่นลดแรง iPhone 7 ขนาด 256GB จากค่ายดัง มีส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

สำรวจโปรโมชั่นลดแรง iPhone 7 ขนาด 256GB จากค่ายดัง มีส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท

ออโป้ปรับลดราคา OPPO R9s เหลือเพียง 12,900 บาท เริ่มแล้ววันนี้

ออโป้ปรับลดราคา OPPO R9s เหลือเพียง 12,900 บาท เริ่มแล้ววันนี้

แนะนำ 5 มือถือจอใหญ่ ในราคาไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมการแสดงผลคมชัดเต็มตาในทุกรายละเอียด

แนะนำ 5 มือถือจอใหญ่ ในราคาไม่เกิน 5,000 บาท พร้อมการแสดงผลคมชัดเต็มตาในทุกรายละเอียด

iPhone 8 เปลี่ยนวิธี Force Restart เครื่องใหม่มาดูกันว่าทำอย่างไร

iPhone 8 เปลี่ยนวิธี Force Restart เครื่องใหม่มาดูกันว่าทำอย่างไร

มาดูกันว่า iPhone SE ภายใต้ดีไซน์จอไร้ขอบแบบ iPhone X จะสวยงามแค่ไหน มีคลิป

มาดูกันว่า iPhone SE ภายใต้ดีไซน์จอไร้ขอบแบบ iPhone X จะสวยงามแค่ไหน มีคลิป

ร้าน VRX สวนสนุกโลกเสมือนจริงแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ร้าน VRX สวนสนุกโลกเสมือนจริงแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มาแล้ว! รวมเด็ด โปรโมชั่น Thailand Mobile Expo 2017 แล้วพบกันวันที่ 28 กันยายนนี้

มาแล้ว! รวมเด็ด โปรโมชั่น Thailand Mobile Expo 2017 แล้วพบกันวันที่ 28 กันยายนนี้

Samsung Galaxy X สมาร์ทโฟนจอพับได้จ่อเปิดตัวหลังผ่านการรับรองแล้ว

Samsung Galaxy X สมาร์ทโฟนจอพับได้จ่อเปิดตัวหลังผ่านการรับรองแล้ว

ภาพถ่ายสุดงามจาก iPhone 8 Plus โดยช่างภาพมืออาชีพ

ภาพถ่ายสุดงามจาก iPhone 8 Plus โดยช่างภาพมืออาชีพ

และนี่คือเหตุผลว่าทำไม Apple ต้องตั้งชื่อชิปฯ ตัวใหม่ว่า A11 Bionic

และนี่คือเหตุผลว่าทำไม Apple ต้องตั้งชื่อชิปฯ ตัวใหม่ว่า A11 Bionic

เฮ้! ได้ Gear Fit 2 Pro มาแล้ว พร้อมขายในราคา 6,500 บาท

เฮ้! ได้ Gear Fit 2 Pro มาแล้ว พร้อมขายในราคา 6,500 บาท

iPhone 8 เปิดตัวเงียบกริบเหตุลูกค้าแห่รอ iPhone X กันหมด

iPhone 8 เปิดตัวเงียบกริบเหตุลูกค้าแห่รอ iPhone X กันหมด

บิล เกตส์ เผยหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่สร้างปุ่ม Control-Alt-Delete ขึ้นมาอย่างแน่นอน

บิล เกตส์ เผยหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่สร้างปุ่ม Control-Alt-Delete ขึ้นมาอย่างแน่นอน

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์