AIS เดินหน้า Digital for Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอป อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ

AIS เดินหน้า Digital for Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอป อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ

AIS เดินหน้า Digital for Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอป อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ

     AIS เดินหน้า Digital for Thais ด้านสาธารณสุขขยายแอป อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ ตั้งเป้าครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นภายในปี 2560

     AIS ต่อยอดแนวคิด “Digital for Thais” ด้านสาธารณสุข ด้วยการขยายแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สู่ภาคเหนือ ย้ำช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถ ดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว มั่นใจปีนี้ขยายการใช้งาน ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

     นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล มายกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ คนไทยในทุกด้าน เพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Digital for Thais” โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขไทย และสุขภาพของคนไทย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเมื่อปลายปี 2558 AIS ได้พัฒนานวัตกรรม “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้าน ในชุมชนให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

    หลังจากที่เปิดใช้งานในพื้นที่ภาคเหนือมาระยะหนึ่งแล้ว วันนี้ทีม AIS ได้เข้ามาติดตามผล การใช้งานกันที่กลุ่มเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว รพ.เวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พบว่าการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้งาน ช่วยให้การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็วขึ้น และช่วยให้ การทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกัน และติดตามกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเฝ้าระวังโรคระบาดได้ อย่างทันท่วงที

     นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า AIS ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุม การใช้งาน ทั้งเสียง และข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ โดยปัจจุบัน AIS สามารถขยายเครือข่าย AIS 4G ครอบคลุมแล้วถึงกว่า 98.72% ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศส่วนในพื้นที่ ภาคเหนือมีการขยายสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2100 MHzและ 4G บนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ครอบคลุมทั้งภาคเหนือกว่า 14,453 สถานีฐาน หรือ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 95.64% ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด รวมทั้งมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้ ทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้ในเครือข่าย AIS จะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

     นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า “สาเหตุหลักที่เราเลือกแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงาน เนื่องจากเป็น แอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานด้านสาธารณสุข ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแจ้งข่าวสารประกาศโรคระบาด ในพื้นที่ และการแจ้งรับเงิน ส่งรายงาน ซึ่งช่วยให้ อสม.ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในการป้องกัน เนื่องจากการทำงานในอดีต รพ.เวียงป่าเป้า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือโรคระบาดต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพให้กับเครือข่ายอสม. ได้รับทราบต้องรอวันประชุมที่รพ.เท่านั้น ซึ่งหากเป็น เรื่องด่วนรพ. ก็จะต้องโทรแจ้งกับประธานอสม.ในแต่ละหมู่

     อีกทั้งยังช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างไกลรพ.เวียงป่าเป้า ซึ่งหมู่ 8 มีระยะทางไกลถึง 40 กิโล และมีประชากรที่อยู่อาศัยถึง 2,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ รพ.ประจำเพียง 1 คนเท่านั้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข่าวสารสาธารณสุข หรือประกาศโรคระบาดที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดูแลชาวบ้าน”

     นายศิริพงศ์ ดีโก๋ อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ในอดีตการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย หรือให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่เชื่อถือ ข้อมูลที่เรานำมาแนะนำ แต่หลังจากที่นำแอปพลิเคชันอสม. ออนไลน์ มาใช้งานเราสามารถนำข้อมูลที่ได้รับ จากหมอไปเปิดแนะนำข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบเพราะมีแหล่งที่มาของข้อมูล และสถิติที่น่าเชื่อถือ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจข้อมูลของอสม.ที่นำมาเผยแพร่มากขึ้น และแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ยังช่วยให้อสม. รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น เพราะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานเพียงอย่างเดียว จึงไม่พลาดข้อมูลที่ สำคัญที่หมอส่งมาให้ไม่ว่าเราจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่ หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม

     นางพัชนี อ้ายเหมย อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานในเรื่องของการส่งรายงาน และการถ่ายภาพอาการของผู้ป่วย เพื่อส่งให้ เจ้าหน้าที่รพ.เวียงป่าเป้าวินิจฉัยอาการได้ทันที ในขณะที่ อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และหากมี ข้อสงสัยเรื่องอาการผู้ป่วยก็สามารถสอบถามหมอได้ทันที นอกจากนี้ อสม. ในแต่ละหมู่เห็นการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ของอสม.ด้วยกัน จึงเป็นการกระตุ้นการทำงานของอสม. ในการลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนและ จัดการรณรงค์ต่าง ๆ ในพื้นที่

     “โดยปัจจุบันแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. เปิดใช้งานแล้วประมาณ 136 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีอสม.ที่นำแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วประมาณ 2,628 คน โดยในปี 2560 นี้ AIS มีความตั้งใจขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ และรพ.สต. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นแอปบริการสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสาธารณสุข ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย” นางวิไล กล่าวสรุป

 

[Advertorial]

 

Advertisement Replay Ad
Canon เปิดตัว Selphy CP1300 พริ้นเตอร์พกพาที่ให้คุณพิมพ์ภาพได้ทุกที่

Canon เปิดตัว Selphy CP1300 พริ้นเตอร์พกพาที่ให้คุณพิมพ์ภาพได้ทุกที่

Samsung เปิดตัว Bixby 2.0 เพิ่มฟีเจอร์สั่งงานกับอุปกรณ์ Smart Home และกลุ่ม Third Party

Samsung เปิดตัว Bixby 2.0 เพิ่มฟีเจอร์สั่งงานกับอุปกรณ์ Smart Home และกลุ่ม Third Party

Nokia 7 เปิดตัวแล้ว บอดี้กระจกกับคุณสมบัติใกล้กับ Nokia 8 ขายเฉพาะในจีน

Nokia 7 เปิดตัวแล้ว บอดี้กระจกกับคุณสมบัติใกล้กับ Nokia 8 ขายเฉพาะในจีน

Windows 10 Mobile Fall Creator Update กำลังจะเปิดให้โหลดกับมือถือ Windows Phone ยกเว้น Lumia 640

Windows 10 Mobile Fall Creator Update กำลังจะเปิดให้โหลดกับมือถือ Windows Phone ยกเว้น Lumia 640

GM ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในนิวยอร์ก

GM ทดสอบรถยนต์ไร้คนขับในนิวยอร์ก

Sony เปิดขาย Xperia XZ Premium สีแดงในประเทศญี่ปุ่นแล้ว แต่อาจจะมาไทย

Sony เปิดขาย Xperia XZ Premium สีแดงในประเทศญี่ปุ่นแล้ว แต่อาจจะมาไทย

Samsung เปิดตัวกล้อง 360 องศา ที่มีเลนส์จำนวนทั้งหมด 17 ตัว ไร้พัดลม

Samsung เปิดตัวกล้อง 360 องศา ที่มีเลนส์จำนวนทั้งหมด 17 ตัว ไร้พัดลม

Windows 10 Fall Creator Update ปล่อยให้คอมพิวเตอร์ได้โหลดติดตั้งแล้ววันนี้

Windows 10 Fall Creator Update ปล่อยให้คอมพิวเตอร์ได้โหลดติดตั้งแล้ววันนี้

10 เรื่องน่ารู้ของ Huawei Mate 10 อ่านจบ ครบ เข้าใจในทันที

10 เรื่องน่ารู้ของ Huawei Mate 10 อ่านจบ ครบ เข้าใจในทันที

DxO One กล้องเสริมติด iPhone จะมีเวอร์ชั่น Android ในเร็วๆนี้

DxO One กล้องเสริมติด iPhone จะมีเวอร์ชั่น Android ในเร็วๆนี้

ชมภาพ Render สวย ๆ ของ HTC U11 Plus ก่อนเปิดตัวในช่วงต้นเดือนหน้า

ชมภาพ Render สวย ๆ ของ HTC U11 Plus ก่อนเปิดตัวในช่วงต้นเดือนหน้า

สรุปราคาและโปรโมชั่น iPhone SE จาก 3 ค่าย ถูกสุดเริ่มต้นที่ 2,900 บาทเท่านั้น!

สรุปราคาและโปรโมชั่น iPhone SE จาก 3 ค่าย ถูกสุดเริ่มต้นที่ 2,900 บาทเท่านั้น!

Google Pixel มีชิป AI ช่วยประมวลผลภาพ HDR ซ่อนอยู่

Google Pixel มีชิป AI ช่วยประมวลผลภาพ HDR ซ่อนอยู่

ไม่อยากเป็นข่าว อยากมาส่วนตัว Facebook บัด มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ยังไม่มีแผนมาไทย

ไม่อยากเป็นข่าว อยากมาส่วนตัว Facebook บัด มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ยังไม่มีแผนมาไทย

ทดสอบแบตเตอรี่ระหว่าง iOS 11.0.3 กับ iOS 11.0.2 เวอร์ชันไหนแบตใช้ได้นานกว่ากัน

ทดสอบแบตเตอรี่ระหว่าง iOS 11.0.3 กับ iOS 11.0.2 เวอร์ชันไหนแบตใช้ได้นานกว่ากัน

สำรวจดาวเคราะห์ผ่าน Google Maps

สำรวจดาวเคราะห์ผ่าน Google Maps

เคาะแล้ว Samsung Galaxy Note FE รุ่นนี้เพื่อแฟน Note ราคาแค่ 20,900 บาทเท่านั้น

เคาะแล้ว Samsung Galaxy Note FE รุ่นนี้เพื่อแฟน Note ราคาแค่ 20,900 บาทเท่านั้น

Google Calendar ปรับปรุงหน้าตาใหม่เข้าสู่ยุคที่เรียบง่ายมากขึ้น บนเว็บไซต์

Google Calendar ปรับปรุงหน้าตาใหม่เข้าสู่ยุคที่เรียบง่ายมากขึ้น บนเว็บไซต์

ชมภาพ Render ของ Nokia 9 Concept มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียอาจจะเปิดตัวในปีหน้า

ชมภาพ Render ของ Nokia 9 Concept มือถือรุ่นใหม่ของโนเกียอาจจะเปิดตัวในปีหน้า

มาช้าดีกว่าไม่มี Samsung เตรียมใส่ฟีเจอร์ Portrait Mode ให้กับ Galaxy S8 เร็ว ๆ นี้

มาช้าดีกว่าไม่มี Samsung เตรียมใส่ฟีเจอร์ Portrait Mode ให้กับ Galaxy S8 เร็ว ๆ นี้

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์