ดีแทค ชวนคนไทย “พลิก” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น เน้นเรื่องการเชื่อมโยง Active Citizen

ดีแทค ชวนคนไทย “พลิก” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น เน้นเรื่องการเชื่อมโยง Active Citizen

ดีแทค ชวนคนไทย “พลิก” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น เน้นเรื่องการเชื่อมโยง Active Citizen

S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

ดีแทค เดินหน้าโครงการ “พลิกไทย” ชวนคนไทยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นได้จริง ภายใต้แนวคิด civic crowdsourcing เพื่อการพัฒนาการอย่างสมดุลและเท่าเทียม กระตุ้นสำนึกบทบาทความเป็นพลเมือง

โครงการ “พลิกไทย” พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ใส่ใจกับปัญหาหรือรักงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชนรอบตัว ได้ส่งแนวคิดกิจกรรมที่จะร่วมกัน “พลิก” เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ดีขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้แนวคิดเชื่อมโยง Active Citizen เข้าสู่แพลตฟอร์มในการสร้างความร่วมมือของภาคพลเมืองที่มีความต้องการ ความคิด หรือโครงการที่จะแก้ปัญหาในชุมชนของตน เข้ากับการระดมทุนและพลังอาสาสมัครที่มีหลากหลายทักษะและความเชี่ยวชาญ โครงการ “พลิกไทย” ของดีแทค เกิดจากการทำงานร่วมกันกับมูลนิธิกองทุนไทยและ meefund.com เว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า  แนวคิด civic crowdsourcing ช่วยตอกย้ำบทบาทของพลเมือง ซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดแต่ทรงพลังมากที่สุด ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน (Participatory citizenship)

เพราะคนที่อยู่กับปัญหา จะเข้าใจปัญหานั้นๆ มากที่สุด เพียงแต่ต้องคิด “พลิก” ปัญหานั้นให้กลายเป็นทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ เพราะเราเชื่อว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้ต้องเริ่มจากการคิดและลงมือทำ และพื้นที่ในโครงการพลิกไทยนี้จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนในสังคมร่วมกันผลักดันและต่อยอดให้โครงการสำเร็จ ซึ่งสถานการณ์ในการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและสังคมเป็นแนวโน้มที่สำคัญต่อการพัฒนาชาติ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแล้วในสหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศแถบยุโรป

ดีแทคและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จะทำการคัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 10 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม

โดยดีแทคจะมอบเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้น เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ จากนั้น ดีแทคจะช่วยเหลือ ประสานงาน และเป็นสื่อกลางในการระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการ รวมไปถึงการเป็นสื่อกลางในการหาอาสาสมัครที่ต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต

นายกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิกองทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรในโครงการ “พลิกไทย” กล่าวว่า จากการคลุกคลีในงานพัฒนาสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าแนวโน้มของคุณลักษณะ Active Citizen หรือคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสาในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานด้านการพัฒนาของไทยยังขาดปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

  1. ทิศทาง คนไทยมีความตื่นตัวต่อบทบาทของความเป็นพลเมือง ต้องการมีส่วนร่วม แต่ไม่สามารถบ่งชี้และวิเคราะห์ปัญหาได้ชัดเจน อะไรคือรากเหง้าของปัญหาที่กระทบต่อสังคมและคนจำนวนมาก
  2. ทักษะ คนไทยยังขาดทักษะการหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและศักยภาพในการทำดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาด้านทีมงานและเครือข่ายที่มีศักยภาพ
  3. ทุน โดยภาพรวมสังคมไทยยังขาดการกลไกและงบประมาณที่จะไปสนับสนุนนักพัฒนาและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงการ
  4. เครือข่าย การดำเนินโครงการเพียงลำพังอาจทำให้บรรลุเป้าหมายยากขึ้น ดังนั้น การมีเครือข่ายในการสนับสนุนโครงการทั้งทางกายภาพและเงินทุน จะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค พื้นที่ออนไลน์อย่างเว็บไซต์ crowdfunding เอสเอ็มเอสและอื่นๆ จะช่วยทำให้คนในสังคมตระหนักถึงปัญหาและช่วยกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

นายณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มระดมทุน meefund.com ซึ่งเป็น crowdfunding แพลตฟอร์มแรกในประเทศไทย กล่าวเสริมว่า การระดมทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่แสวงหากำไรมีแนวโน้มเติบโตขึ้น สะท้อนได้จากการเปิดดำเนินการมา 2 ปี มีโครงการเข้ามาระดมทุนทั้งสิ้น 26 โครงการ โดยเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่แสวงหากำไรถึง 9 โครงการ หรือคิดเป็น 20%  ของโครงการทั้งหมด ซึ่งประสบความสำเร็จ สามารถระดุมทุนได้ตามเป้าหมายทุกโครงการ สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาสังคม ซึ่งนำโดยพลเมืองและถือพลเมืองเป็นศูนย์กลาง

“ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นแนวโน้มสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก การปฏิวัติสังคมให้ดีขึ้นในยุคโพสต์โมเดิร์นอยู่ในมือของพลเมือง โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารในการเชื่อมพลเมืองเข้าด้วยกัน” นายณัฐวุฒิ กล่าว

สำหรับ ผู้ที่สนใจในการร่วมเป็นนักพลิกไทย สามารถสมัคร โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th/PlikThai ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

พร้อมกันนี้ สามารถรับชมตัวอย่างของการร่วม “พลิกไทย” ไปกับดีแทคได้ที่ https://youtu.be/Nb0drUp7J4M เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีไอเดียดีๆ ที่จะพลิกไทยได้อีกมาก

Advertisement Replay Ad
สรุปข้อมูล Huawei Mate 10 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดหลังเปิดตัว พร้อมราคาและวันจำหน่าย

สรุปข้อมูล Huawei Mate 10 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดหลังเปิดตัว พร้อมราคาและวันจำหน่าย

หลุดสเปคและภาพแรกของมือถือ Razer ที่มาพร้อมกับ RAM 8GB

หลุดสเปคและภาพแรกของมือถือ Razer ที่มาพร้อมกับ RAM 8GB

Nubia เปิดตัว Z17S และ Z17 miniS มือถือรุ่นอัปเกรดความสามารถ ที่สวยไม่เบา

Nubia เปิดตัว Z17S และ Z17 miniS มือถือรุ่นอัปเกรดความสามารถ ที่สวยไม่เบา

Canon เผยโฉม G1X Mark 3 กล้องคอมแพครุ่นใหม่ที่ใช้เซนเซอร์แบบ APS-C รุ่นแรก

Canon เผยโฉม G1X Mark 3 กล้องคอมแพครุ่นใหม่ที่ใช้เซนเซอร์แบบ APS-C รุ่นแรก

แนะนำ 10 มือถือราคาไม่เกิน 8,000 บาท ที่คุ้มค่าน่าซื้อมากที่สุด ณ ชั่วโมงนี้

แนะนำ 10 มือถือราคาไม่เกิน 8,000 บาท ที่คุ้มค่าน่าซื้อมากที่สุด ณ ชั่วโมงนี้

บริการประทับใจ Apple ยังรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีสำหรับ MacBook Pro รุ่นเก่า

บริการประทับใจ Apple ยังรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีสำหรับ MacBook Pro รุ่นเก่า

เมื่อสายชาร์จ iPhone แตก พัง เสียหาย ทำไงดี

เมื่อสายชาร์จ iPhone แตก พัง เสียหาย ทำไงดี

เผยโฉม Samsung Galaxy J2 (2017) รุ่นใหม่แล้ว

เผยโฉม Samsung Galaxy J2 (2017) รุ่นใหม่แล้ว

วิธีเพิ่มความปลอดภัยให้พาสเวิร์ดด้วยการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน

วิธีเพิ่มความปลอดภัยให้พาสเวิร์ดด้วยการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน

เผยโฉม Huawei Y6 Pro (2017) มือถือสเปคดี บอดี้โลหะ ในราคาไม่แพง พร้อมขายในยุโรปก่อน

เผยโฉม Huawei Y6 Pro (2017) มือถือสเปคดี บอดี้โลหะ ในราคาไม่แพง พร้อมขายในยุโรปก่อน

Tim Cook ยืนยัน ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่ดีพอที่จะสามารถสร้างแว่น AR คุณภาพสูงได้

Tim Cook ยืนยัน ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่ดีพอที่จะสามารถสร้างแว่น AR คุณภาพสูงได้

ซีอีโอ Samsung ประกาศลาออก  อ้างถึงวิกฤติครั้งใหญ่ที่บริษัทต้องเผชิญ

ซีอีโอ Samsung ประกาศลาออก อ้างถึงวิกฤติครั้งใหญ่ที่บริษัทต้องเผชิญ

เทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่ อันตรายที่แฝงมากับความสะดวกสบายใกล้ตัว

เทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่ อันตรายที่แฝงมากับความสะดวกสบายใกล้ตัว

Google ยอมลดราคาตัวแปลง USB-C เป็นช่องเสียบหูฟังให้เท่ากับของ Apple

Google ยอมลดราคาตัวแปลง USB-C เป็นช่องเสียบหูฟังให้เท่ากับของ Apple

ภาพคอนเซปท์ Huawei P11 สุดเจ๋ง น่าใช้สุดๆ ก่อนเจอตัวจริงคืนนี้

ภาพคอนเซปท์ Huawei P11 สุดเจ๋ง น่าใช้สุดๆ ก่อนเจอตัวจริงคืนนี้

ซีเรียส Google เผยเหตุผลที่ถอดช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม ออกใน Pixel 2

ซีเรียส Google เผยเหตุผลที่ถอดช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม ออกใน Pixel 2

สมาร์ทโฟน ม้วนงอได้ อาจเริ่มผลิตในปี 2020

สมาร์ทโฟน ม้วนงอได้ อาจเริ่มผลิตในปี 2020

เผยราคา Huawei Mate 10 และ Mate 10 Pro ครบทุกรุ่น!

เผยราคา Huawei Mate 10 และ Mate 10 Pro ครบทุกรุ่น!

11 เหตุผลที่ iPhone 6s ยังน่าใช้มากกว่า iPhone 8 และ iPhone X

11 เหตุผลที่ iPhone 6s ยังน่าใช้มากกว่า iPhone 8 และ iPhone X

9 สมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตอึดรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ ในราคาไม่เกิน 6,000 บาท รุ่นไหนจอใหญ่สุด

9 สมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตอึดรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ ในราคาไม่เกิน 6,000 บาท รุ่นไหนจอใหญ่สุด

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์