เผยผลสำรวจ 1 ใน 3 ของคนไอทีทำงานฟรีแลนซ์ควบงานอื่น

เผยผลสำรวจ 1 ใน 3 ของคนไอทีทำงานฟรีแลนซ์ควบงานอื่น

เผยผลสำรวจ 1 ใน 3 ของคนไอทีทำงานฟรีแลนซ์ควบงานอื่น

S! Hitech (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเร็วๆ นี้ TechStarThailad.com เว็บหาคนสายงานไอทีโดยเฉพาะ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของคนสายงานไอทีและดิจิตอล พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะกำลังทำงานประจำ สัญญาจ้าง หรือฟรีแลนซ์ อยู่ในปัจจุบัน หากพวกเขาคิดจะเปลี่ยนงานใหม่ 87% จะเลือก “งานประจำ” มากกว่างานประเภทอื่น โดย 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้จะเลือกทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วย เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจต่องานที่กำลังทำอยู่ คนในสายงานไอทีมีความพอใจคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 7 เต็ม 10 คะแนน

โดยกลุ่ม First Jobber เป็นกลุ่มที่ให้คะแนนความพึงพอใจต่ำที่สุด ในส่วนของรายได้เมื่อแยกตามประเภทของงานพบว่า กลุ่มคนไอทีที่ทำงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่ (40%) จะ “มีรายได้เหลือมากเพียงพอสำหรับเก็บออมหรือลงทุน” ในขณะที่กลุ่มคนทำงานประจำและฟรีแลนซ์มากกว่าครึ่งบอกว่า “มีรายได้เพียงพอแต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บ” นอกจากนี้ คนสายงานไอทีที่กำลังว่างงานส่วนใหญ่ (61%) มีความคิดเห็นว่า “รายได้”และ “ความสะดวกในการเดินทาง” เป็นปัจจัยต้นๆ ในการตัดสินใจเลือกที่ทำงาน

 คุณจุลเดช มัชฉิมานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทคสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเว็บไซต์สมัครงานสำหรับคนไอทีโดยเฉพาะเปิดเผยว่า ทางเทคสตาร์ (ประเทศไทย) ได้ทำแบบสำรวจความคิดเห็นกลุ่มคนไอทีในฐานสมาชิกของเว็บไซต์ TechStarthailand.com ในทุกช่วงอายุ ทุกประเภทของงาน และทุกสาขาของงานไอที จำนวน 452 ราย เกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติต่องานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่ว่าจะเป็น รายได้ รายจ่าย ค่าครองชีพ หรือแม้แต่รูปแบบการออมเงิน ของคนไอทีว่า ณ ปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง โดยผลสำรวจนี้มุ่งหวังว่าจะสะท้อนมุมมองของคนไอที เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างในการใช้พิจารณาเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ผลสำรวจทำให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของงานกล่าวคือ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทงานกับช่วงอายุ กลุ่มคนทำงานแบบสัญญาจ้างในสายงานไอทีส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21 - 25 ปี โดยในจำนวน 10 คน จะมี 1 – 2 คนที่ทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วย ในขณะกลุ่มคนทำงานประจำและฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี และกลุ่มคนไอทีในช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะทำงานประจำเพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะอยู่ จากข้อมูลนี้ สะท้อนให้เห็น ว่า ช่วงที่อายุงานน้อยๆ หรือ “First Jobber” เป็นช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หลากหลายและหารายได้ (ที่สูงกว่างานประจำ) ได้ พอประสบการ์ทำงานมากขึ้นก็เริ่มรับงานฟรีแลนซ์ทำควบคู่ไปด้วย จนพออยู่ในระดับ Senior หรือเริ่มทำงานในระดับผู้บริหาร มีหน้าที่การงานมั่นคงขึ้น ก็เน้นทำงานประจำเป็นหลัก”

เมื่อสอบถามถึงความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำในปัจจุบันพบว่า คนไอทีมีความพึงพอใจต่องานที่ทำอยู่คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 71 จาก 100 คะแนนเต็ม โดยกลุ่มคนทำงานประจำเป็นกลุ่มเดียวที่ให้คะแนนเกินค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ 79 คะแนน จาก 100 คะแนนเต็ม รองลงมาคือ กลุ่มคนที่ทำงานประจำและฟรีแลนซ์ให้คะแนนความพอใจ 70 คะแนน คนทำงานฟรีแลนซ์ 67 คะแนน และคนที่ทำงานสัญญาจ้าง 62 คะแนน ตามลำดับ

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ "ข้อดี” ของประเภทงานที่คนไอทีทำอยู่ (เลือกได้ 3 หัวข้อ) พบว่า คนไอทีส่วนใหญ่มองเห็นข้อดีเรื่อง “ความอิสระในการทำงาน” และ “ได้รับโอกาสในการเรียนรู้” สูงถึง 42% เท่ากัน ตามมาด้วย “ความมั่นคงของบริษัท” 38% การเดินทางสะดวกรวดเร็ว 35% และมีรายได้ดี (รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน เช่น Bonus, OT เป็นต้น) 34% ซึ่งจะเห็นว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ต่างกันมากนัก

untitled-4

แต่พอพิจารณาตามประเภทงานแล้วพบว่า คนไอทีที่ทำงานในแต่ละประเภทมีความคิดเห็นต่อ “ข้อดี” ของงานที่ตัวเองทำอยู่ต่างกันออกไป กล่าวคือ คนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่คิดว่า ข้อดีคือ การได้รับโอกาสในการเรียนรู้ รองลงมาคือ ความมั่นคงของบริษัท ในขณะที่ คนที่ทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วยคิดว่า ข้อดีคือ รายได้ที่ดี รองลงมาคือ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ส่วนคนไอทีที่ทำงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่คิดว่า ข้อดีคือ การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว รองลงมาคือ มีความอิสระในการทำงานสูง และคนไอทีที่ทำงานฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่คิดว่า ข้อดีคือ ความอิสระในการทำงานสูง รองลงมาคือ รายได้ที่ดี

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ "ข้อเสีย” ของประเภทงานที่คนไอทีทำอยู่ “ (เลือกได้ 3 หัวข้อ) พบว่า คนไอทีส่วนใหญ่มองเห็นข้อเสียเรื่อง “โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพต่ำ” 42% ตามมาด้วย “รายได้น้อย” (รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน เช่น Bonus, OT เป็นต้น) 36% และ “ไม่ค่อยมีสวัสดิการ” 34%

untitled-5

เมื่อพิจารณาตามประเภทงานแล้วพบว่า คนไอทีที่ทำงานประจำส่วนใหญ่คิดว่า ข้อเสียคือ โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพต่ำ รองลงมาคือ รายได้น้อย ในขณะที่คนไอทีที่ทำงานสัญญาจ้างและคนที่ทำงานฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่คิดว่า ข้อเสียหลักๆ คือ ไม่ค่อยมีสวัสดิการ

สำหรับเรื่องรายได้ของคนไอทีเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ พบว่า ครึ่งหนึ่ง (50%) มีรายได้เพียงพอแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บออม รองลงมา 34% มีเหลือมากเพียงพอสำหรับเก็บออม/ลงทุน ที่เหลือ 16% รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย/ค่าครองชีพ หากพิจารณาตามประเภทงานแล้วพบว่า คนที่ทำงานสัญญาจ้างส่วนใหญ่ (40%) มีรายได้เหลือมากเพียงพอสำหรับเก็บออม/ลงทุน ในขณะที่คนทำงานประจำและฟรีแลนซ์ครึ่งหนึ่ง (50%) บอกว่า มีรายได้เพียงพอแต่ไม่ค่อยมีเหลือเก็บออม

untitled-6

ส่วนประเด็นที่ว่า ค่าใช้จ่าย/ค่าครองส่วนใหญ่ เสียไปกับเรื่องใดบ้าง จากผลสำรวจได้ข้อมูลว่า คนไอทีเสียค่าที่พักอาศัย/ค่าผ่อนที่พักอาศัย ถึง 33% ตามด้วย ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม, ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมัน/ค่าผ่อนรถ และค่าส่งเสียเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว 17% เท่ากัน พอพิจารณาตามประเภทงานแล้วพบว่า คนไอทีที่เพิ่งเริ่มทำงานส่วนใหญ่ในช่วง 21 – 25 ปี จะเสียค่าใช้จ่ายไปกับ ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม คนไอทีช่วงอายุ 26 ปีขึ้นไป ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับ ค่าที่พักอาศัย/ค่าผ่อนที่พักอาศัย โดยมีสัดส่วนของค่าส่งเสียเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัวเพิ่มขึ้นแปรผันตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

untitled-7

สำหรับเรื่องการเก็บออม/ลงทุน พบว่า คนไอทียังเน้นใช้รูปแบบพื้นฐาน 3 อันดับแรก คือ ฝากธนาคาร มากถึง 63% ตามมาด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50% และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 42% ส่วนอีก 2 อันดับสัดส่วนพอๆ กันคือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 33% และ ลงทุน LTF/RMF 32%

untitled-8

หากเปรียบเทียบสัดส่วนการลงทุนโดยจำแนกกลุ่มตามช่วงอายุจะพบว่า คนไอทีช่วงอายุ 21 – 30ปี ลงทุนไปกับการเล่นหุ้นมากที่สุด รองลงมาคือ กองทุนรวม และซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ตามลำดับ ในขณะที่คนทำงานไอทีช่วงอายุ 31 – 35ปี ส่วนใหญ่เลือกที่จะลงทุน LTF/RMF มากที่สุด รองลงมาคือ ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อันดับ 3 คือ ลงทุนในหุ้น ตามลำดับ ส่วนคนทำงานไอทีอายุ 36ปีขึ้นไป เลือกที่จะลงทุนโดยการซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์มากที่สุด รองลงมาคือ LTF/RMF และกองทุนรวม ตามลำดับ

หากคนไอทีคิดจะเปลี่ยนงานใหม่ 87% จะเลือก “งานประจำ” (Permanent job) มากกว่างานประเภทอื่น โดย 1 ใน 3 ของคนกลุ่มนี้จะเลือกทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วย ในขณะที่ประเภทงานที่คนไอทีอยากทำน้อยที่สุดคือ งานสัญญาจ้าง คิดเป็น 8% โดยในจำนวนนี้ 4 ใน 5 ของคนกลุ่มนี้เลือกที่จะทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วย

untitled-9

นอกจากนี้ ในแบบสำรวจยังได้สอบถามความคิดเห็นของคนไอทีที่กำลังว่างงานอยู่ว่าพวกเขาใช้ปัจจัยใดบ้างในการเลือกที่ทำงาน จากผลสำรวจพบว่า รายได้ (รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่เป็นตัวเงิน เช่น Bonus, OT เป็นต้น) และความสะดวกในการเดินทาง ถือเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเลือกที่ทำงาน คิดเป็น 61% เท่าๆ กัน ตามมาด้วยเหตุผลอื่นๆ ได้แก่ โอกาสในการได้เรียนรู้และ ความอิสระในการทำงาน คิดเป็น 44% เท่าๆ กัน

untitled-10

 “ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่า ทำไมคนทำงานส่วนใหญ่อยากทำงานประจำมากกว่างานประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงและความแน่นอนของรายได้ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแนวโน้มการจ้างงานฟรีแลนซ์เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะการจ้างงานฟรีแลนซ์ในกลุ่มบริษัท SMEs หรือ Startups ที่ต้องการจ้างงานบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน เป็นครั้งคราว จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า คนไอทีประมาณ 1 ใน 3 ทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่กับงานที่ตัวเองทำอยู่ด้วย ส่วนงานประเภทสัญญาจ้างอาจยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในตลาดงานในประเทศไทย เมื่อเปรียบกับต่างประเทศ ส่วนใหญ่การจ้างงานลักษณะนี้จะอยู่ในบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากฐานข้อมูลด้านอัตราเงินเดือนของเทคสตาร์ฯ พบว่า งานสัญญาจ้างจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่างานประเภทอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกับก็มีความคาดหวังของงาน (Job Requirement) ที่สูงกว่างานประเภทอื่นด้วยเช่นกัน” นายจุลเดช กล่าวทิ้งท้าย

Advertisement Replay Ad

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : บริษัท เทคสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพ : istockphoto.com

เผยภาพ Render ของ Samsung Galaxy S9+ จะได้กล้องหลังคู่ และหน้าจอ 6.1 นิ้ว

เผยภาพ Render ของ Samsung Galaxy S9+ จะได้กล้องหลังคู่ และหน้าจอ 6.1 นิ้ว

อะไรนะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ช่วยให้เครื่องแรงขึ้นอีก

อะไรนะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone ช่วยให้เครื่องแรงขึ้นอีก

หลุดภาพแอปฯ Health บอกใบ้ดีไซน์ Samsung Galaxy S9 จ่อมาพร้อมกล้องคู่แนวตั้ง

หลุดภาพแอปฯ Health บอกใบ้ดีไซน์ Samsung Galaxy S9 จ่อมาพร้อมกล้องคู่แนวตั้ง

หลุดวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S9 / S9+ อาจจะมาเร็วกว่าที่คิด

หลุดวันเปิดตัวของ Samsung Galaxy S9 / S9+ อาจจะมาเร็วกว่าที่คิด

อดีตผู้บริหารออกมาโจมตีเฟซบุ๊กเป็น เครื่องมือทำลายสังคมมนุษย์

อดีตผู้บริหารออกมาโจมตีเฟซบุ๊กเป็น เครื่องมือทำลายสังคมมนุษย์

คนใช้ Facebook เฮ!  ฟีเจอร์ใหม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้แล้ว

คนใช้ Facebook เฮ! ฟีเจอร์ใหม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้แล้ว

เบรกเงินไว้ก่อน Huawei P11 เตรียมเปิดตัวต้นปีหน้านี้

เบรกเงินไว้ก่อน Huawei P11 เตรียมเปิดตัวต้นปีหน้านี้

10 มือถือสุดแปลกจากทั่วโลก ที่น้อยคนนักจะรู้จัก

10 มือถือสุดแปลกจากทั่วโลก ที่น้อยคนนักจะรู้จัก

Apple ยอมคืนเงินให้เจ้าของ iPhone X ในจีนหลังเจอปัญหาไม่สามารถใช้ Face ID ปลดล็อคเครื่อง

Apple ยอมคืนเงินให้เจ้าของ iPhone X ในจีนหลังเจอปัญหาไม่สามารถใช้ Face ID ปลดล็อคเครื่อง

รวม Gadget ที่เหมาะสมกับสาวยุคใหม่ควรมีติดตัว

รวม Gadget ที่เหมาะสมกับสาวยุคใหม่ควรมีติดตัว

เผยความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ไทยเน็ตช้าลง นอร์เวย์ สิงคโปร์ ครองตำแหน่งเน็ตเร็วสุด

เผยความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ไทยเน็ตช้าลง นอร์เวย์ สิงคโปร์ ครองตำแหน่งเน็ตเร็วสุด

แชร์ยกก๊วน คุ้มยกแก๊ง ด้วย Share Package จากดีแทคที่แชร์ได้ทั้งค่าเน็ตและค่าโทร

แชร์ยกก๊วน คุ้มยกแก๊ง ด้วย Share Package จากดีแทคที่แชร์ได้ทั้งค่าเน็ตและค่าโทร

เทียบภาพถ่าย Portrait ช็อตต่อช็อต ระหว่าง Pixel 2 vs iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8

เทียบภาพถ่าย Portrait ช็อตต่อช็อต ระหว่าง Pixel 2 vs iPhone X vs Samsung Galaxy Note 8

เผยราคา iMac Pro สุดยอดคอมพิวเตอร์ All in One จาก Apple เริ่มต้นเกือบแสนแปด

เผยราคา iMac Pro สุดยอดคอมพิวเตอร์ All in One จาก Apple เริ่มต้นเกือบแสนแปด

Samsung เผย ลำโพงอัจฉริยะ รองรับการทำงานคำสั่งเสียง Bixby พร้อมเผยโฉมในปีหน้า

Samsung เผย ลำโพงอัจฉริยะ รองรับการทำงานคำสั่งเสียง Bixby พร้อมเผยโฉมในปีหน้า

บก.ปอศ. เผยตัวเลขธุรกิจละเมินลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ปี 2560 สูงถึง 227 ราย

บก.ปอศ. เผยตัวเลขธุรกิจละเมินลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ปี 2560 สูงถึง 227 ราย

Samsung เผยโฉม Notebook 9 (2018) Notebook พับจอได้มาพร้อมปากกา S Pen

Samsung เผยโฉม Notebook 9 (2018) Notebook พับจอได้มาพร้อมปากกา S Pen

ผลสำรวจเผยหน่วยความจำ 64GB และ 128GB พอดีที่สุดต่อการใช้งาน

ผลสำรวจเผยหน่วยความจำ 64GB และ 128GB พอดีที่สุดต่อการใช้งาน

ยลโฉมภาพ Render ใหม่ล่าสุดของ Samsung Galaxy S9 ทุกมุมมองน่าสนใจ

ยลโฉมภาพ Render ใหม่ล่าสุดของ Samsung Galaxy S9 ทุกมุมมองน่าสนใจ

Sophos จัดทำบทสรุป 5 แนวโน้มมัลแวร์ตลอดปี 2017

Sophos จัดทำบทสรุป 5 แนวโน้มมัลแวร์ตลอดปี 2017

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์