แท็ก

การจราจร

นักวิจัยสวิสพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างรถยนต์ผ่าน Wi-Fi สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร

นักวิจัยสวิสพัฒนาระบบสื่อสารระหว่างรถยนต์ผ่าน Wi-Fi สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจร

นักวิจัยเริ่มพัฒนาการสื่อสารรถหว่างรถผ่าน WiFi พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลจราจรเพื่อไม่ลดปัญหารถติด