แท็ก

นอร์เวย์

เริ่มปิดยุคอนาล็อก นอร์เวย์เริ่มปิดวิทยุ FM ไปใช้วิทยุ DAB ทั้งประเทศภายในปี 2017

เริ่มปิดยุคอนาล็อก นอร์เวย์เริ่มปิดวิทยุ FM ไปใช้วิทยุ DAB ทั้งประเทศภายในปี 2017

ประเทศนอร์เวย์จะเริ่มปิดวิทยุ FM ไปใช้แบบ DAB ทั้งประเทศในปีนี้